LPS Urbariát Zádubnie

1. Základné údaje o spoločenstve:

Názov: Lesné pozemkové spoločenstvo Urbariát Žilina-Zádubnie

Adresa: Zádubnie, 010 03 Žilina

IČO:      31940129,
IČ DPH: SK2020681102
Zápis v RPS: pod č. 96/003039/OÚ-OPPLH/142-Ch a náslené zmeny.
 
Registrácia: OÚ Žilina, Pozemkový a lesný odbor, vložka č.: R – 0037/511


2. Profil spoločenstva:
Spoločenstvo sa zaoberá pestovateľskou činnosťou drevín na území spoločnej nehnuteľnosti v KÚ Zádubnie. Spolu s týmto vykonáva množstvo súvisiacich činností ako sú: ošetrovanie porastov, ťažba a predaj drevnej hmoty, obchodná činnosť, ale aj činnosti súvisiace s ochranou životného prostredia.

3. Základné hodnoty spoločenstva:
Základnou hodnotou nášho spoločenstva je uchovanie a zveľaďovanie spoločného dedičstva po našich predkoch - vlastníkoch urbariátu. Preto sa k tomuto dedičstvu snažíme, v rámci našich možností, pristupovať múdro a rozvážne, ale zároveň aj s patričnou hrdosťou a ochotou znášať riziká a brebeno zodpovednosti takisto, ako by to boli robili keby ešte žili, aj naši rodičia a starí rodičia.
 
4. Systém náležitej starostlivosti o les (DDS)
Lesné pozemkové spoločenstvo sa pri svojej pestovateľskej činnosti riadi smernicou "Systém náležitej starostlivosti o les v zmysle Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 607/2012 o podrobných pravidlách v súvislosti so systémom náležitej starostlivosti a pravidelnosťou a povahou kontrol monitorovacích organizácií v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 995/2010, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh drevo a výrobky z dreva.
 
Smernica:

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK ROK 2019

19.08. 2020

Fotogaléria predávaného dreva

Výsadba sadeníc

15.04. 2016
V miestach, kde to motykou ide ťažšie (zatrávnený porast, tvrdá zem, kamene), sme tento rok použili miesto kopania motykou zemný vrták s ktorým je výkon 300 až 600 jamiek za smenu na 1 pracovníka podľa podmienok danej lokality.
 
Nasledovalo klasické sadenie členmi a brigádnikmi LPS.

Štiepkovanie haluziny


V sobotu 19. marca 2016
(na Jozefa) Výbor LPS vykonal skúšobné štiepkovanie haluziny po ťažbe, ktoré by malo nahradiť jej nebezpečné (požiar), zdĺhavé a drahé spaľovanie.
 
Výsledky:
- šiepkovala sa haluzina po ťažbe 50m3 drevnej hmoty v lokalite Mliečniky,
- čas 8:00 - 13:00 hod - 1 hod. prestávky = 4 hodiny práce
- počet brigádnikov 6
Prepočet:
6 pracovníkov za 4 hodiny = cca 5 pracovníkov za 5 hodín spracuje takto haluzinu po ťažbe 50m3 drevnej hmoty.
 
Náklady na štiepkovanie po prirátaní ceny za šiepkovač a traktor sú vo výške 50 - 70 % nákladov na spaľovanie.
 
K tomu sa vyrobí štiepka, ktorá sa využije na obsyp okolo sadeníc za účelom ich ochrany pred burinou, (následne menej vykášania = ďaľšia úspora), zároveň za účelom zadržiavania vlahy pre sadenicu a jej postupného prihnájania počas biologického rozpadu šiepky (2-3 roky).

Príprava pozemkov na výsadbu

V marci 2016 sme začali s prípravou pozemkov na výsadbu sadeníc ...(tzv. mulčovanie + likvidácia tŕňov)

Ponuka práce

V pdf prílohe najdete ponuku na brigánicku prácu 

ÚRADNÉ HODINY kancelárie LPS Urbariát

 v pdf prílohe nájdete úradné hodiny kancelárie LPS

INFORMÁCIA O PODIELNIKOCH - VLASTNÍKOCH PODIELOV NA SPOLOČNEJ NEHNUTEĽNOSTI( pozemkov)

LPS Urbariát Žilina - Zádubnie sa v zmysle zákona č. 97/2013 transformoval s vlastníkov podielových hlasov podľa zoznamu podielnikov z roku 1958 a ich následných dedičov na 
pozemkové spoločenstvo, kde sú podielnikmi vlastníci podielov na spoločnej nehnuteľnosti.
Prihlásiť
Webmaster | LPS Urbariát Zádubnie, © 2010, vytvorené spoločnosťou BROS Computing, s.r.o.